آیا آتش زدن کتاب (قران) دفاع از آزادی بیان است!

کتاب سوزان کاملا در مقابل آزادی بیان قرار دارد.

آنانیکه این را نمی‌دانند احمق‌ترین‌ها و اگر می‌دانند و دروغ می‌گویند شارلاتان ترین‌ها هستند.

چشم‌ها را باید باز کرد و از مغز کمک گرفت و حافظه تاریخی داشت.

۳۰ ژانویه ۲۰۲۳

۱۰ بهمن ۱۴۰۱

USAIran