سیستم برده‌داری!

یکی از احمقانه‌ترین تیوری‌های جهان سیستم برده‌داری پس از کمون‌های اولیه در نوشته‌های مارکس است.

او از کمون‌های اولیه یعنی زندگی گروه‌های کوچک بدون هیچ سیستم مدیریتی اجتماعی شروع می‌کند و یکباره به سیستم برده‌داری می‌رسد.

۱- برای استفاده از نیروی کار برده باید حکومت و … وجود داشته باشد که در این صورت نام آن سیستم فراتر از سیستم برده‌داری قرار می‌گیرد.

۲- در تاریخ بشر از کشورهای با سیستم مدیریتی یا حکومت‌های بزرگ و قابل توجه، می‌توان از ایران و چین نام برد که در این دو کشور برده به عنوان اساس تولید وجود نداشته است.

۳- مارکس بر مبنای عهد عتیق که یهودیان را برده دانسته سیستم خود را بنا نهاده. مارکس کاملا تحت تاثیر مذهب با انشای دیگری نظرات بی پایه خود را نوشته است.

یهودیان ثروتمند با ترویج این دروغ‌ها بزرگترین خیانت‌ها و جنایت‌ها را در باره انسان‌ها، انسانیت، تاریخ، فلسفه و … مرتکب شده‌اند.

۲۲ ژولای ۲۰۲۳

۳۱ تیر ۱۴۰۲

اپسالا – سوید

م. حسن بایگان

USAIran