نظرات منسجم و غیر منسجم.

بعضی معتقدند: همه چیز فقط سیاه و یا سپید است!

بعضی می‌گویند: دستی را که نمی توانی بشکنی، ببوس!

هر دو اینها از ریشه غلط است و ابدا نباید از چنین تفکراتی پیروی کرد.

۱- میان سپید تا سیاه هزاران رنگ دیگر است آنچنانکه اکنون در برنامه‌های کامپیوتری دیده می‌شود که میلیون‌ها رنگ وجود دارد.

۲- میان سیاست دست شکستن و بوسیدن نیز هزاران راه وجود دارد که عملا در جهان سیاست و در هر رابطه ای میان مردمان شاهد هستیم.

فلسفه من چگونه است!

از سال‌ها پیش که کم و بیش نظراتم را بیان می‌کردم هر شخصی بنا بر میزان دانش و تجربیات سیاسی، اجتماعی … خود بخشی از آن را به فلان نظر وابسته و یا مطابق می‌دانست.

در حالیکه هیچ کدام از سایر نظرات موجود در جهان از پیوستگی، منطق و دقت برخوردار نیستند و اگر چند نکته آنرا کنار هم قرار بدهیم و یا سئولاتی بکنیم تضاد گسترده میان آنها هویدا می‌شود. ولی نظرات من برخلاف همه از منطق و عقل و در نتیجه پیوستگی برخوردار است و قدر مسلم آنست که هرگوشه ای از آن نیز می‌تواند با بعضی دیگر نظرات در ظاهر یکی باشد اما در ادامه بحث و شکافتن آنها مشخص می‌گردد که آن پیوستگی و منطقی که در نظرات من هست در سایر نظرات نیست.

مثال:

ادیان بر این اساس گذاشته شده‌اند که همه مردم جهان باید یک نظر را برای طول تاریخ آینده بشر داشته باشند. این بزرگترین خطای عقلی است، در عمل هم دیده می‌شود که هر کدام از ادیان به تعداد بسیار زیادی فرق تقسیم شده‌اند ولی هرکدام نیز همان ادعا را دارند که نشان از بی عقلی کامل است زیرا آنچه جلوی چشم اشان هست را نمی‌بینند.

اما نظرات من بر پایه گوناگونی استوار می‌باشد و اینکه مردمان مناطق مختلف قوانین و … را بر مبنای فرهنگ و واقعیات جامعه خود بگذارند و این قوانین نیز هر زمان در حال تغییر است و باید مطابق آن شرایط تغییر بکند. در همین مرحله هم هست که به رنگ‌های بسیار زیاد و رفتار بسیار متفاوت میان دست شکستن و دست بوسی می‌رسیم و باید از رنگ و رفتار مناسب بهره گرفت.

گوناگونی و تغییر، مبنا و اساس فلسفه من است.

18 ژولای 2022

27 تیر 1401

اپسالا – سوید

USAIran