آشوب و شکاف در غرب!

اینکه اروپا می‌خواهد ناوگان دریایی خود را مستقل و نه زیر کلید و حتی همراه آمریکا بفرستد معنای کاملا مشخص در سیاست دارد. درون آمریکا و اروپا آشوب است.

نیروهای گارد ملی تکزاس از فرمان دولت مرکزی (بایدن) پیروی نکرده از سیاست ترامپ در اخراج بهر شکل مکزیکی های مهاجر پیروی می‌کنند. درون آمریکا آشوب بیداد می‌کند.

درون اروپا نیز اختلاف و آشوب است.

درون اسرایل و روابط اش با غرب آشوب است.

و بدین معنی است که میان یهودیان صهیونیست حاکم بر غرب شکاف افتاده. امری که چند سال پیش به آن اشاره داشتم و هر روز آشکارتر می‌شود.

ریاست سازمان ملل دیگر همانند سابق از آمریکا دستور نمی‌گیرد.

کشاندن اسرایل به دادگاه بین المللی نشان از تضعیف عظیم یهودیان صهیونیست حاکم بر غرب دارد.

سیاستمداران باهوش و با تجربه مخالف غرب، می‌توانند از این موقعیت استفاده بسیار زیادی ببرند. سیاست بازی از جنگ نظامی مهمتر است جنگ یکی از حربه‌های سیاسی است.

۳۱ ژانویه ۲۰۲۴

۱ ۱ بهمن ۱۴۰۲

دودوما – تانزانیا

م. حسن بایگان

USAIran