انقلاب

آنکه خواستار انقلاب است باید بداند که انقلاب یعنی کشتن و‌ کشته شدن و‌ پس از پایان، نوبت انتقام کشی و اعدام ها و … است.
۲۰ دسامبر ۲۰۲۲
۲۹ آذر ۱۴۰۱
مرز ایران با ترکیه

Those who talk about revolution should know that revolution means killing and being killed, followed by revenge and executions.
20 December 2022
Turkey border to Iran
M. Hassan Baygan

USAIran