برجام، اسرایل، حمید نوری!

از مدتها پیش نوشتم:

حمید نوری را در یک طرح اسراییلی برای مبادله با جاسوسان اسراییلی اسیر در زندان‌های ایران دزدیدند.

دولت و حتی رییس سازمان امنیت و … سوید، صهیونیست هستند و برای اسرایل کار می‌کنند.

اشاره:

در جلسات برجام تاکید ایران بر آن بود که اسرایل را از موضوع جلسات کنار بگذارند و روی این موضوع هر دو طرف مانورهای زیادی دادند و ساده لوحان حتی در حاکمیت ایران باور کردند اما من ابدا به این مزخرفات و دروغ‌ها اعتمادی نداشتم و اعتباری برای آنها قایل نبودم. اکنون اخبار درباره یهودی و حتی شهروند اسرایل بودن بیشترین وزرا و افراد و مخصوصا رییس تمام سازمان‌های امنیتی آمریکا که حدود ۱۶ سازمان (شامل سیا و …) می‌شود، افشا شده است.

۲۸ مارس ۲۰۲۴

۹ فروردین ۱۴۰۳

اپسالا سوید

م. حسن – بایگان

USAIran