بزرگترین خیانت و دشمنی در حق فلسطینیان و غزه را کشورهای عربی همسایه کردند. مخصوصا آنها که در شرایط فشار همه جانبه بر این مردم آواره شده و‌ گرسنه؛ خوراک و همه چیز را به اسرایل می‌رساندند ولی کمترین کمکی به این مردم نکردند!

من از بیگانگان هرگز ننالم

که آنچه با من کرد آن آشنا کرد

۴ فوریه ۲۰۲۴

۱۴ اسفند ۱۴۰۲

اپسالا – سوید

فیلسوف صاحب مکتب

م. حسن بایگان

USAIran