بزرگترین مراکز دروغ و جنایت!

کلیساها بزرگترین منبع اشاعه انواع دروغ های بزرگ و خطرناک برای انسانیت در جهان هستند.

آنها به نوعی بزرگترین مراکز جاسوسی، استعمارگری و بردگی هستند.

کلیساها را باید تحریم کرد.

۲۶ ژانویه ۲۰۲۴

۶ بهمن ۱۴۰۲

امبیا – تانزانیا

م. حسن بایگان

USAIran