بزرگترین نسل کشی طول تاریخ بشر کدام است!

برمبنای عهد عتیق که تنها سند مورد اشاره یهودیان و … برای تاریخ قدیم قوم یهود است آنها پس از آوارگی دایم وقتی از مصر باز می‌گردند با کشتار تمامی (صد در صد) مردمان پنج شهر فلسطین که از اریحا شروع کردند در این منطقه که حتی بر مبنای همان عهد عتیق نامش فلسطین بود مستقر می‌شوند.

این عمل یهودیان فجیع ترین نسل کشی طول تاریخ بشر است.

همچنانکه یهودیان هنوز از آلمانی‌های ناقص العقل غرامت می‌گیرند، مردمان فلسطین نیز باید از یهودیان به خاطر آن جنایات و جنایات اخیرشان غرامت بگیرند.

نکته اینجاست که آن جنایات نه تنها دلیل تاریخی برای سکونت یهودیان در فلسطین نمی‌شود بلکه سند بزرگترین نسل کشی تاریخ بشر است که متاسفانه این جنایات به جای محکوم شدن توسط یک عده تقدیس می‌شود. این تقدیس جنایت از خود جنایت بدتر است زیرا جنایت را تشویق می‌کند انچنانکه در جنایات اخیر اسرایل دیده می‌شود و از ان بدتر سکوت و تشویق این جنایات که بطور مستقیم از طرف امریکا با ارسال تمامی کمک‌های نظامی و مالی صورت میگیرد.

ورود اخیر یهودیان به فلسطین و اشغال آن نیز به همان ترتیب جنایتی از همان نوع نسل کشی است. و این کشور باید برچیده بشود.

۲۶ ژانویه ۲۰۲۴

۶ بهمن ۱۴۰۲

امبیا -تانزانیا

فیلسوف صاحب مکتب

م. حسن بایگان

USAIran