ترسوترین‌ها دیگران را به قتل‌گاه می‌فرستند!

ترسوها وارد معرکه نمی‌شوند!

ترسوترین مردمان‌‌، دیگران را تحریک به جنگ و آدم کشی می‌کنند؛ کسانیکه اگر یک کشیده به آنها بزنید گریه می‌کنند و مادر خود را هم می‌فروشند.

جنگ و آدم کشی را تمام کنید. روی صحبت من با هر دو طرف است مخصوصا مخالفین رژیم که بسیار ترسو‌ هستند و جوانان خام/ناآگاه را تحریک می‌کنند و به کشتن می‌دهند تا منافع آنها تامین بشود.

اگر موافق جنگ و آدم کشی هستید خودتان وارد معرکه بشوید و در صف اول قرار بگیرید؛ کاری که من می‌کردم. اما دیگر با آن افکار غلط و ضد انسانی که بیشتر از غرب بیرون می‌آمد و می‌آید مرز بندی جدی دارم و آنها را جنایتکار و ضد بشر می‌نامم. اما آن جنایتکاران با شعارهای حقوق بشر، آزادی، دمکراسی و … ساده لوحان را فریب می‌دهند.

آیا اینها جنایت کارتر هستند یا آن ساده لوحانی که فریب می‌خورند و عملا دستشان را به خون آلوده می‌کنند؟

۲۴ نوامبر ۲۰۲۲

۳ آذر ۱۴۰۱

سلجوق – ترکیه

USAIran