درک پوپولیستی! از شعار تا واقعیت!

پاسخ منطقی جلیلی در خصوص حجاب قابل درک جامعه و مردمان پوپولیست زده نیست.

مسلم است که قوانین را یکباره و مکانیکی نمی‌توان عوض کرد. آنچه انقلاب نامیده شد و توسط غرب مخصوصا با استفاده از تئوری‌های کمونیستی و توسط کمونیست‌ها گسترش یافت غلط بودن خود را نشان داده است ولی حتی بسیاری از کسانیکه می‌گویند با انقلاب موافق نیستند در چنین شرایطی نشان می‌دهند که عمق مسئله را نفهمیده‌اند و در نتیجه به دام انحرافات اساسی و از جمله پوپولیسم می‌افتند.

موضوع حجاب نیز مانند هر موضوع دیگر اجتماعی باید با منطق و بررسی دقیق و همگام با شرایط فرهنگی هم‌آهنگ گردد و اگر مناسب نیست با عقلانیت با آن برخورد کرد و در پی تغییر برآمد.

مسلما حکومت‌ها در پی فرهنگ سازی هستند، فرهنگی که منافع و خواسته‌های حاکمیت را تامین بکند. غرب در این راه کاملا موفق عمل می‌کند و این به واسطه قدرت و حاکمیت مطلق افرادی متشکل در تعداد اندکی سازمانهای مخفی (صهیونیستی، فراماسونری، کلیسایی و …) است، سازمان‌هایی که پس از وقایع بهمن ۱۳۵۷ در ایران از جانب خمینی ممنوع اعلام شدند ولی عناصر آنها در خفا همچنان متشکل ماندند و در حکومت نفوذ دارند. آنها ریش می‌گذارند و مخصوصا خود را مسلمان‌تر و دو آتشه‌تر از دیگران نشان می‌دهند تا بتوانند در پست‌های کلیدی قرار بگیرند و کشور را در مسیر غرب/وابستگی و مستعمره شدن، بیندازند. این گونه افراد در کشورهای مختلف هستند و مطابق شرایط آنجا چهره نشان می‌دهند که نمونه اخیر آنها را در انقلابات رنگی در اکراین و گرجستان دیدیم.

به نظر می‌رسد جلیلی تا حدودی در مسیر افکار (و نه فلسفه دقیق) من قرار گرفته است، امثال او تا زماینکه به یک دین معتقدند تا رسیدن به عمق فلسفه من فاصله زیادی دارد.

۱۹ ژون ۲۰۲۴

۳۰ خرداد ۱۴۰۴

اپسالا – سوید

فیلسوف صاحب مکتب

م. حسن بایگان

USAIran