ریشه جنایات در سیستم فکری است!

جنایات یهودیان در غزه (و البته در تمام نقاط جهان) ریشه در کتاب مملو از دروغ و تبلیغات ضد بشری عهد عتیق دارد.

وقتی چنین کتابی مقدس نامیده شده و سرلوحه اعمال قرار می‌گیرد، به غیر از جنایات و اعمال ضد بشری که شاهد آن هستیم، چیز دیگری از پیروان آن نباید انتظار داشت.

از یهودیان احمق‌تر مسیحیان هستند که کتاب مقدس آنها دروغ های نوشته شده توسط یهودیان است و این عقب افتادگان ذهنی/فناتیکها به این حرف‌ها اعتقاد داشته جنبه تقدس می‌دهند و زمینه تمام جنایات چندین قرن را فراهم کرده‌اند.

رهبران مذهبی مسیحی برای لقمه‌ای نان (خون آلود) دست به هر جنایتی زده و می‌زنند‌.

برای مبارزه با جنایات ضد بشری باید با ریشه آن افکار یعنی کتبی که سرلوحه اعمال ضدبشری و مشوق جنایات هستند مبارزه کرد.

۱ مارس ۲۰۲۴

۱۱ اسفند ۱۴۰۲

اپسالا – سوید

فیلسوف صاحب مکتب

م. حسن بایگان

USAIran