صدای کودکان حتی گریه آنها؛ صدای زندگی است. آنانکه این صدا را می‌کشند، اساس زندگی را همه زندگی را می‌کشند.

م. حسن بایگان

USAIran