ضعیف النفس ها!

ضعیف النفس ها زود جوگیر می‌شوند. دولت‌ها و مراکز خاص اشان، از این دسته مردمان در کشورهای خود و سایر کشورها استفاده‌های زیادی می‌برند و

اینها را با کمترین تبلیغات و اخبار راست و دروغ به هر طرفی می‌کشانند.

ضعیف النفس ها می‌توانند بسیار خطرناک باشند. زیرا به سادگی می‌توان سپید را سیاه و برعکس، خاین را وطن پرست، وطن پرست را خاین و … به اینها نشان داد و اینها بدون استفاده از مغز و کمترین زیر سوال بردن تحت تاثیر قرار گرفته و حتی عملی انجام بدهند.

پیروان فلسفه من همیشه شک و سوال را در نظر داشته باشند.

۳۱ ژانویه ۲۰۲۴

۱۱ بهمن ۱۴۰۲

امبیا – تانزانیا

م. حسن بایگان

USAIran