عملیاتی شدن معاهده راهبردی و جامع ۲۵ ساله با چین گامی مثبت است!

عملیاتی شدن معاهده راهبردی و جامع ۲۵ ساله با چین مثبت است، امری که امروز رسما انجام گرفت.
کشورهای غربی که از سابقه چند قرن بیماری روانی مستعمره کردن سایرین لذت می برند و در این سالها به خون ریزی، جنگ، کودتا، غارت و… عادت کرده اند یک بیماری دیگر نیز دارند و آن مذهبی بودن است. غرب مسیحی- صهیونیست سایرین را با دیدی نژادپرستانه/تحقیر آمیز میبیند. آنجا که در اناجیل متی و مرقس، یهودیان از زبان مسیح اورده اند که او فقط برای یهودیان آمده و بقیه سگ (کثیف) هستند که باید ته مانده یهودیان را بخورند گرفتار عقده و بیماری نژادپرستی شده اند. حاکمیت غرب رابطه مساوی بین کشورها، ملل و انسانها را قبول ندارد، در نتیجه امید به رابطه سالم انسانی با این غرب، ساده انگاری و در اساس بی دانشی/بی عقلی/بی سیاستی است.
در برابر تفکر و روش این بیماران، باید الترناتیوهای دیگری را جست. رابطه با کشورهای بیرون از سلطه سرمایه داری مذهبی غرب، اندیشه ای درست است.
حاکمیت آمریکا در دست مردم نیست بلکه در اختیار تعداد بسیار اندکی سرمایه داران بزرگ بین المللی می باشد. امریکا در این چند ساله اخیر حتی به سایر کشورهای غربی نیز اعمال فشار کرده است، ولی مردم این کشورها نیز اختیاری بر حاکمیت مسیحی- صهیونیستی کشورهای خود ندارند و مجبور شده اند حقارت بردگی نوین – پنهان و فشارها را تحمل بکنند.
اما:
جهان در حال تغییر است. قدرت در جهان در حال چرخش است. اتحاد میان چین، روسیه و ایران که هر سه مورد تحریم های آمریکا هستند با همکاری و پشتیبانی تعدادی از کشورهای جهان، در حال شکست دادن غرب است، امری که غرب بر آن آگاه می باشد و بارها بیم خود از این اتحاد را اعلام کرده است. اما این تغییر نمی‌تواند با سرعتی کنترل نشده انجام بگیرد زیرا نه تنها آشفتگی ی که در جهان ایجاد میشود را نمیتوان به سادگی مهار کرد بلکه کشورهای جهان که حدود ۳۰ هزار میلیارد دلار از آمریکا طلب دارند دستشان از آن کوتاه میشود و این به نفع آمریکاست.
اتحاد میان ملل ضعیفی که در مقابل سلطه استعماری غیر انسانی کشورهای مذهبی غرب ایستاده اند میتواند آنها را قدرتمند بکند.
نکته: در سیاست نه دوست وجود دارد و نه دشمن و در عین حال همه دوست هستند و همه دشمن.
پس نباید همه تخم مرغ ها را در یک سبد گذاشت و از طرفی نباید تمام پل ها را خراب کرد.

۲۴ دی ۱۴۰۰ – ۱۴ ژانویه ۲۰۲۲
حسن بایگان

USAIran