غرب مستعمره یهودیان است!

غرب مستعمره تعدادی سرمایه دار بزرگ یهودی صهیونیست است که توسط کلیسیا ها و مسیحیان صهیونیست حمایت می‌شوند.

در هیچ مستعمره‌ای: آزادی، دمکراسی، احترام به حقوق بشر و … وجود ندارد، مگر بردگی نوین برقرار می‌باشد.

۲۳ فوریه ۲۰۲۴

۴ اسفند ۱۴۰۲

اپسالا – سوید

فیلسوف صاحب مکتب

م. حسن بایگان

USAIran