فلاسفه عقب افتاده ذهنی!

عقب افتادگی فقط دنباله روی از ادیان نیست.

آنانی که اکنون خود را فیلسوف می‌نامند ولی از به اصطلاح فلاسفه غرب پیروی می‌کنند، از دنباله روان ادیان عقب افتاده تر هستند.

فلاسفه غرب کاذب، ضد عقل، ضد فلسفه و ضد انسانیت هستند، آنان در خدمت سرمایه‌داران بزرگ مخصوصا یهودی صهیونیست قلم زدند/می‌زنند.

در این دوران که ادیان (بیشتر در غرب و نه امثال آفریقا که به سادگی توسط ادیان هرکاری در آن کشورها می‌کنند) جایگاه مردمی ندارند، سرمایه داران بزرگ کتب فلاسفه کاذب غرب را به صدها زبان دنیا ترجمه کردند تا هم اذهان مردمان را شستشو بدهند و هم پول خوبی بدست بیاورند.

به همین دلیل است که بیشتر آنان یهودی صهیونیست (دانسته یا نادانسته) هستند.

۲۳ فوریه ۲۰۲۴

۴ بهمن ۱۴۰۲

اپسالا – سوید

فیلسوف صاحب مکتب

م. حسن بایگان

USAIran