فیلسوفان کاذب از ترم‌های دروغین پشتیبانی می‌کنند!

چندین سال پیش ایران و عربستان در مسیر توافقاتی خوب بودند که آمریکا و غرب آنرا در خلاف منافع خود می‌دیدند؛ مخصوصا ایجاد بانک اسلامی را؛ پس آمریکا کار را تا مرحله قطع رابطه میان این کشورها و جنگ در منطقه کشاند.

از این نمونه کارهای زشت و غیر انسانی غرب بسیار است نمونه اخیر آن خط لوله گاز از ایران به پاکستان و هند است که سال‌ها پیش میان آنها موافقت شد. ولی آمریکا (در واقع اسرایل، زیرا یهودیان حاکم بر آمریکا هستند) کارشکنی کرد. اکنون که دوباره پاکستان برمبنای قرارداد نوشته شده، می‌خواهد لوله کشی را آغاز بکند؛ آمریکا (اسرایل، ارباب آمریکا و آمریکاییان) شروع به تهدید کرده است.

روابط میان همسایگان و وابسته شدن به یکدیگر باعث صلح می‌شود و این خواسته یهودیان صهیونیست، فراماسونری و کلیسیاها در غرب نیست. آنها خواستار جنگ میان مردمان مخصوصا همسایگان هستند.

من همان ابتدا که صحبت از خط لوله میان ایران، پاکستان و هند شد آن را خط لوله صلح نامیدم زیرا آنها را بهم متصل می‌کرد.

آمریکا از آن سر دنیا می‌خواهد برای همه کشورها و از جمله کشورهای همسایه تعیین تکلیف بکند. در این میان یکی از مهم‌ترین روش‌های آمریکا استفاده از ترم‌های کاذب است تا افکار عمومی را به انحراف بکشاند و مردم متوجه جنایات او‌ نشوند بلکه حتی او را تمجید بکنند.

در اینجا نقش فلاسفه سیاسی اهمیت پیدا می‌کند. اما چون غرب توانسته بر سیستم تدریس دانشگاه‌های جهان سلطه پیدا بکند؛ فلاسفه کشورهای ضعیف دنباله‌رو افکار فلاسفه کاذب یهودی صهیونیستی حاکم بر غرب شده، حرف‌های ضد بشری آنها را تکرار می‌کنند و قادر نیستند این ترم‌های سیاسی کاذب را نقد و نفی بکنند.

آنان که از فلسفه من پیروی می‌کنند‌ باید در برابر این حرکات ضد انسانی و‌ ترم‌های کاذب موضع‌گیری بکنند.

نکته:

آمریکا مستعمره سوپر نوین، تحت حاکمیت یهودیان صهیونیست می‌باشد و مردمان آمریکا نیز بردگان هستند.

در هیچ مستعمره‌ای آزادی، دمکراسی، حقوق بشر و … وجود ندارد.

۲۸ مارس ۲۰۲۴

۹ فروردین ۱۴۰۳

اپسالا – سوید

فیلسوف صاحب مکتب

م. حسن بایگان

USAIran