مبارزه با عقاید عقب مانده!

در عصر حاضر که علوم فنی اینهمه رشد کرده، متاسفانه علوم عقلی به واسطه حاکمیت سرمایه‌داران عمدا عقب مانده نگهداشته شده است و باید با عقاید بسیار عقب مانده دینی و فلسفه‌های کاذب احمقانه که توسط همین سرمایه‌داران ارایه می‌شود، مبارزه‌ کرد. مبارزه‌ای که از زاویه‌ای چون مبارزه با افکاری عقب مانده است در سطحی پایین می‌باشد.

اما من همزمان فلسفه‌ای قوی، روشنگر، معقول، منطقی و برای حال و آینده بشر ارایه می‌دهم.

۵ ژون ۲۰۲۴

۱۶ خرداد ۱۴۰۳

اپسالا – سوید

فیلسوف صاحب مکتب

م. حسن بایگان

USAIran