ملی گرا و ضد ملی!

به غیر از دو مورد ملی گرای و‌ ضد ملی گرایی موارد دیگری هم هست.

ملی گرایی مشخص است. ضد ملی گرایی حداقل در این عصر امری عجیب است. پیشتر کمونیسم خود را اینترناسیونالیسم یا جهان وطنی معرفی می‌کرد که آنهم نتوانست به طور دقیق ضد ملی گرایی باشد یا حتی آنرا در تیوری ثابت بکند. پس آنها نیز به نوعی کمونیست و ملی گرا بودند، زیرا محدوده جغرافیای سیاسی خود را حفظ می‌کردند.

در کنار آن مذهبیون قرار دارند. بعضی مذهبی-ملی هستند یعنی مذهب را بر ملی بودن ارجح می‌دانند. بعضی ملی-مذهبی هستند یعنی ملیت و کشور را برتر از مذهب می‌دانند.

بعضی اعتقاد به هیچ دینی ندارند و در نتیجه صرفا ملی گرا هستند.

۳۱ دسامبر ۲۰۲۲

۱۰ دی ۱۴۰۱

تهران

USAIran