اعتراض به سگ نامیدن مردمان از جانب عیسی مسیح. نامه به پاپ، اسقف اعظم کلیسای سوئد، دبیرکل سازمان ملل، سازمان دولتی تبعیض نژادی و سازمانها و افراد مسئول

خطاب به:

پاپ

اسقف اعظم کلیسای سوئد

دبیرکل سازمان ملل متحد

سازمان ضد تبعیض

تمامی سازمانها و افرادی که احساس مسئولیت می کنند

تقدیس جنایت از خود جنایت بدتر است

در انجیل متی (باب 15 آیه های 26 تا 27) و انجیل مرقس (باب 7 آیه های 27 و 28) از زبان عیسی مسیح می نویسد که تنها یهودیان انسان هستند و بقیه مردمان سگ هستند که باید ته مانده خوراک یهودیان را بخورند.

من شکایتی به شماره (ک 265- 769- 19) به پلیس سوئد بر علیه اسقف اعظم سوئد و پاپ کلیسای کاتولیک داده و آنها را متهم به حمایت از بدترین سخنان نژادپرستانه کرده ام و فاجعه بار اینکه این سخنان را مقدس می نامند.

اینها باید پاسخ بدهند: آیا تمام مسیحیان، مسلمانان، هندوها، کنفوسیوسیت ها، بودیست ها، لامذهب ها و… همه مردم جهان از آن زمان تا کنون سگ بوده و هستند؟

آیا شاهان و از جمله شاه سوئد، روسای جمهوری، نخست وزیران، سیاستمداران، روحانیون و … همه سگ بوده و هستند؟

آیا به این علت روسای جمهوری آمریکا، نخست وزیران کشورها و… مسیحی صهیونیست شده اند؟

آیا اسقف اعظم سوئد و پاپ، قبول کرده اند که سگ هستند و آشغال یهودیان را می خورند؟

حتی اگر تمام دنیا قبول بکنند که سگ هستند و ته مانده یهودیان را می خورند من آنرا نمی پذیرم و میخواهم:

اسقف اعظم سوئد و پاپ برای این سخنان زشت نژادپرستانه معذرت خواهی بکنند. شما با مخفی کردن این سخنان، مردم را فریب داده و میدهید اما در عوض یک شخص عادی را در خیابان به اتهام سخنان نژاد پرستانه به دادگاه می کشید در حالیکه این سخنان پایه و ریشه نژادپرستی در جهان است.

آیا خدای شما می تواند اینچنین شیطان صفت، بی ادب، بی سواد و ضد انسانیت باشد؟

می دانیم سگ در عهد عتیق سمبل نجاست است و بدترین توهین ها اینستکه شخصی را سگ بنامند!

اگر شما این سخنان را از کتاب مقدس برندارید آنگاه هیچ حقی ندارید تا به دیگران برچسب نژادپرست بزنید و پاپ نیز حق ورود به سوئد را نخواهد داشت.

آپریل 2019  اپسالا – سوئد

حسن بایگان

فیلسوف و نویسنده چندین کتاب از جمله ” عیسی مسیح و مادرش مریم یهودی نبودند، آنها مندائی بودند”!

پس نوشت: آیا شما می توانید مقصودتان از یهودی را بگوئید؟

اگر سئوال را نفهمیدید، سکوت کنید، زیرا هیچ نمی دانید!

این نامه به چند زبان، برای رسانه ها و بسیاری سازمانها و افراد در جهان، جهت نشر، فرستاده شده است.

این صفحه جهت اطلاع پارسی زبانان می باشد که اکثرا چیزی از عهد عتیق و جدید نمی دانند و حتی ان کتب را ندیده اند.

کتابی بنام “عهد جدید”  یا “انجیل” قرن هاست مورد تقدیس قرار می گیرد اما مردمان عادی اکثراً یا آن را ندیده اند و اگر هم دیده اند فرصت و موقعیت خواندن دقیق آنرا نیافته اند و تنها به صحبتهای کسانیکه رهبران مذهبی  می دانند اتکا و اعتماد کرده اند. این دسته افراد هستند که با انواع ترفندها مردمان را فریب می دهند و تمام آنچه را در کتاب آمده برای آنها نمی گویند ولی در خفا به نوعی با آن مصالحه کرده اند. یکی از موارد مشخص تحقیر تمام مردمان جهان است.

انجیل متی:

باب پانزدهم

آیه 22 – ناگاه زن کنعانیه از آن حدود بیرون آمده فریادکنان ویرا گفت خداوندا پسر داوود بر من رحم کن زیرا دختر من سخت دیوانه است.

آیه 23 – لیکن هیچ جوابش نداد تا شاگردان او پیش آمده خواهش نمودند که او را مرخص فرمای زیرا در عقب ما شورش می کند.

آیه 24 – او (عیسی) در جواب گفت فرستاده نشده ام مگر بجهت گوسفندان گم شده خاندان اسرائیل.

آیه 25 – پس ان زن آمده او را پرستش کرده گفت خداوندا مرا یاری کن.

آیه 26 – در جواب گفت که نان فرزندان را گرفتن و نزد سگان انداختن جایز نیست.

آیه 27 – عرض کرد بلی خداوندا زیرا سگان نیز از پاره های افتاده سفره آقایان خویش می خورند.

28 – آنگاه عیسی در جواب او گفت ای زن ایمان تو عظیم است ترا برحسب خواهش تو بشود که در همان ساعت دخترش شفا یافت.

انجیل مرقس :

باب هفتم

آیه 26 – و او زن یونانی از اهل فینیقیه صوریه بود پس از وی استدعا نمود که دیو را از دخترش بیرون کند.

آیه 27 – عیسی ویرا گفت بگذار اول فرزندان سیر شوند زیرا نان فرزندان را گرفتن و پیش سگان انداختن نیکو نیست.

آیه 28 – آن زن در جواب وی گفت بلی خداوندا زیرا سگان نیز پس خورده های فرزندان را از زیر سفره می خورند.

آیه 29 – ویرا گفت بجهت این سخن برو که دیو از دخترت بیرون شد.

هرچند در این آیه ها با همین اندک کلمات، بسیاری چندگانگی ها دیده می شود که مشخص ترین آنها وضعیت آن زن است که در جائی کنعانی و در جای دیگر یونانی گفته شده است و… اما به این نکات پرداخته نمی شود زیرا تمام عهد جدید مملو از تضادها و دروغ هاست. توجه شود که آنها حتی یونانیان را نیز سگ نامیدند.

آنچه در اینچنین کتب به اصطلاح مقدس  می آید حتی اگر یکبار باشد واجب الاجرا است و این مورد که دوبار آمده کاملا جدی است و کاملا لازم الاجرا می باشد.

در این آیات از زبان عیسی مسیح دو بار فقط یهودیان را انسان نامیده و بقیه مردمان روی کره زمین را سگ.

آپریل 2019    اپسالا- سوئد             حسن بایگان

USAIran