وطن فروشی!

وقتی به تاریخ نگاه می‌کنیم و می‌بینیم چگونه بعضی وطن خود را فروختند تا دیگران بر آنها حاکم بشوند، متعجب می‌شویم و افسوس می‌خوریم که چگونه چنین چیزی ممکن است و چنین افرادی پیدا شدند.

اما تا چه حد در همین زمان به این مسیله آگاهی داریم و خودمان در دام وطن فروشان و وطن فروشی نیفتاده ایم؟

در این وضعیتی که در ایران به وجود آمده و جناح به اصطلاح، اصلاح طلب، غرب زده و‌ عامل غرب شناخته می‌شود؛ بهتر است آنانی که در این جناح هستند اما ملی گرا می‌باشند تکلیف خود را روشن کنند و نام ملی گرا را بر خود نهاده از افراد و جناح های وابسته به غرب کناره گیری بکنند. زیرا در آینده نام آنها به عنوان خاین وطن فروش در تاریخ ثبت خواهد شد.

در جریانات/مبارزات استقلال طلبانه و آزادی‌خواهی (آزادی بدون استقلال وجود ندارد) ممکن است رهبری مورد قبول تمام و کمال همه نباشد و تفاوتهای عقیدتی گسترده در میان آنها باشد؛ اما باید با هم کنار بیایند. یعنی آنکه بیشترین نیرو را دارد رعایت بقیه را بکند و کم نیروترین ها نیز متوجه کلیت کار باشند و بواسطه اختلافات عقیدتی (که در مورد ایران قابل پذیرش است) کشور را به دست استعمارگران ندهند.

۲۱ ژون ۲۰۲۴

۱ تیر ۱۴۰۳

اپسالا – سوید

فیلسوف صاحب مکتب

م. حسن بایگان

USAIran