یک اتفاق!

چند دقیقه پیش داشتم در هتل صبحانه می‌خوردم. یک آقایی که خط مخصوص هندوها را بر پیشانی داشت و گفت چندین سال است اینجا (تانزانیا) کار می‌کند، پرسید اهل کجا هستم؟

گفتم: اصالتا ایرانی.

اخم هایش در هم رفت و نگاهش عوض شد.

ادامه دادم: سالهاست سوید هستم.

یکباره چهره اش خندان شد و نگاهش هم عوض شد.

سبب دو حالت را پرسیدم:

گفت: صاحب شرکت (رییس) او سال‌ها سوید بوده و از آزادی در سوید تعریف کرده.

گفتم: به او بگو این شخص (عکس و تفصیلاتم را در گوگل نشانش دادم) می‌گوید، خیلی احمق هستی که سالها در سوید بوده ای و‌ نفهمیدی که برده‌ای بیش نبودی. و به تو به چشم یک سگ کثیف نگاه می‌شده و … و حاکم و مالک سوید یک خانواده یهودی است.

گفتم:

و اکنون ایران دارد با استعمارگران جهان مبارزه می‌کند. پس هرچند با تمام ادیان مخالفم ولی این مبارزه ایران قابل تحسین است. من هم به ایرانی بودنم هم به واسطه آن تاریخ که درس‌های زیادی (از همه لحاظ اجتماعی، تاریخی، فلسفی، دینی و …) به من داد و هم به واسطه مبارزه کنونی اش با استعمار افتخار می‌کنم‌.

یک نکته را هم اضافه کردم:

اگر قرار باشد دمکراتیک ترین کشور دنیا را نام ببریم هندوستان است ولی ده ها میلیون نفر در خیابان‌ها می‌خوابند. اما در کشورهای اروپایی و غربی که مستعمراتی بیش نیستند و در نتیجه ابدا آزادی و دمکراسی وجود ندارد به واسطه پول و ثروت اینچنین به نظر می‌رسد.

فساد و پایه‌های غلطی که این جوامع غربی بر آن بنا شده‌اند زمانیکه سطح ثروت پایین آمد برای عموم مشخص خواهد شد.

۴ فوریه ۲۰۲۴

۱۵ بهمن ۱۴۰۲

موروگورو – تانزانیا

م. حسن بایگان

Visa statistik och annon

USAIran