آيا سازمان امنيت سوئد در افتضاح تجاوز به دختران جوان دست داشته است


آیا سازمان امنیت سوئد در افتضاح تجاوز به دختران جوان دست داشته است

رئیس پلیس شهرستان اپسالا در سوئد برای بیشتر از 10 سال از دختران جوان زیر سن قانونی 15 ساله و حتی 14 ساله سوء استفاده جنسی میکرده است، تا اینکه چند ماه پیش این مسئله برملا میشود و او را به دادگاه میبرند حدس عموم مردم و دست اندرکاران این بود که او حکم زندان مادام العمر خواهد گرفت ولی برخلاف تصور همگان تنها 6.5 سال زندان برایش در نظر گرفته شد. با توجه به اینکه این شخص پیش از گرفتن این شغل مدیر تنها مدرسه پلیس سوئد بوده میبایست حکم چنین فردی بعنوان مقامی مسئول و آموزش دهنده  بیشتر از سایرین باشد ولی چگونه میشود که چنین میشود؟

برای یافتن پاسخ باید ابتدا باین نکته توجه کرد که پلیس و سازمان امنیت سوئد در یک ساختمان واحد هستند بنابراین باید دید که چگونه چنین شخصی میتواند سالها در همان محل خودش چنین کارهائی بکند و نه تنها سایر پلیس ها و اداره آگاهی پلیس بلکه سازمان امنیت سوئد نیز متوجه نشود. بنابراین باید پذیرفت که این کار نمی توانسته توسط  او بدون داشتن همکارانی در همانجا صورت گرفته باشد و همین ها نیز در هنگام محاکمه اش باو قول داده اند تا چنانچه موضوع آنها افشاء نشود به او در کم کردن محکومیت کمک کنند.

البته افشاء همکاران که میتوانند از میان افراد سازمان امنیت نیز در آن باشند افتضاح بیشتری بهمراه میداشت زیرا در اینصورت افتضاح کشور را در میآورد و ضعف عظیم و فساد درونی دستگاهای امنیتی را نشان میداد و شاید بهمین دلیل همه سعی کردند آنرا خفه کنند.

از طرفی مشخص نشد این دختر بچه هائی که قربانی شدند به چه طریق بدام اینها افتادند؛ ولی معقول بنظر میرسد که آنها به اتهام جرم های کوچک و یا برای دریافت کمک به پلیس آمده ودر آنجا بدام اینها افتاده اند وگرنه بسیار بعید بنظر میرسد که بتوان این تعداد زیاد دختران جوان را در خیابانها یافت. واقعا که افتضاحی عظیم است؛ محلی و انسانهائی که باید پناهگاه و کمک باشند وقتی دختران جوان بدانها پناه میآورند مورد سوء استفاده قرار میگیرند، پس این فرزندان ما باید به کجا پناه بیاورند؟

این مراکز فساد را اصلاح کنید! برای اصلاح باید کنترل آن را از دست قدرتهای فرا دولت درآورد و بمردم داد.

اما اگر سازمان امنیت سوئد از چنین مسئله ای که درون خودش میگذشت اطلاع نداشت پس وای بحال چنین سازمانی!!! پس چگونه میخواهد اطلاعاتی از مسائل دور و … را بدست آورد؟ با این حساب وجود عوامل نفوذی مخصوصاً از جانب اسرائیل در این سازمان امری طبیعی بنظر میرسد.

بهتر است سوئد بجای مزاحمت برای مردمان عادی و اعمال هرگونه ظلم بر آنها از این یکی کم کرده به دانه درشت ها بپردازد. هرچند دانه درشت های فرا دولت آنقدر گنده هستند که هیچ پلیس معمولی پایش به چند صدمتری آنها نمیرسد و آنهائی که به دانه درشت ها میرسند در حد همین رئیس پلیس ها هستند که خود آنها اولا دست نشانده دانه درشت ها هستند و در ضمن چهره ای این چنین دارند.

چرا سوئد به فکر درست کردن زیر ساخت های کشور نیست؟

اکنون تنها ثروت استکه این کشور را سرپا نگهداشته است؛ اگر این ثروت از میان برود یا کم بشود آنگاه آن چهره وحشتناکی که پشت این ظاهر بزک کرده خوابیده با کریه ترین وجهی خود را نشان خواهد داد بطوریکه بدترین کشورهای کنونی جهان از آن بهتر خواهند بود.

پسگفتار: امروز با چند تن از فعالین بسیار جدی سیاسی سوئدی راجع باین مسئله صحبت کردم همه آنها از نوشتن این نکات وحشت داشتند و رنگ از چهره اشان میپرید پس من اینکار را با تمام خطراتش مطابق معمول انجام میدهم و بیمی از سر ندارم.

                                                            2010-08-17         26 مرداد 1389                                                                                                    

                                                            اپسالا – سوئد           حسن بایگان

Hassan@baygan.net

www.baygan.org

توضیح متن زیر بهمراه ایمیل برای آدرس هائی که داشتم فرستاده شد بنظر رسید که بی مناسبت نبود در اینجا آورده میشد.با سلاممطلبی در باره تجاوز جنسی رئیس پلیس شهرستان اپسالا و رئیس سابق تنها مدرسه پلیس سوئد فرستاده میشود. همانطور که در توضیح آخر نوشته آورده شده است سیاسیون جدی سوئد که در سطوح متفاوتی بودند با توضیحات من مجاب میشدند که این حرف ها درست میباشد ولیکن وقتی از آنها میخواستم آنهارا بنویسند آشکارا میلرزیدند ( واقعاً بدنشان بلرزه در میآمد) و میگفتند جرات اینکار را ندارند. بدین ترتیب متوجه شدم که این وظیفه نیز کمافی السابق بعهده من میباشد و باید درخط اول جبهه سوئد باشم وبرای اینکار متحمل مشقاتی هم بشوم.  متاسفانه آن ایرانیانی که برای مبارزه با رژیم ایران خود را به کشورهای غربی فروخته و مدیون آنها شده اند بصورت عامل دست اینها در آمده اند و زمانیکه صحبتی راجع به جنایات در غرب میشود زبان فرو میبندند و نه تنها به کمک این مردم نمیآیند بلکه شاید بدلیل دین یا بدهی یا وابستگی خود به کمک پلیس امنیتی این کشورها آمده باری بر دوش این مردم بشوند. بهر صورت آنانیکه مایل هستند میتوانند این مطلب را منتشر کنند. با سپاس حسن بایگان

USAIran