جهت اطلاع دوستان و دشمنان.

هرکسی نظرات من را دیده، می‌داند من با تمام ادیان مخالفم.

اما بیشتر از همه یهودیان صهیونیست سعی می‌کنند به من وصله‌های ناچسب بچسبانند، مخصوصا عناصر آنها در اپسالا و اعضا lives ord که همان‌ها نیز پرچم تجزیه طلبی در دست گرفتند و بیشترین شلوغی‌ها را کردند.

اینها پیرو عقب افتاده ترین ادیان هستند. اما مسیحیت و اسلام جرات نقد جدی یهودیت را ندارند بلکه من هستم که بیشتر از همه مردمان گذشته و حال این ادیان را خوانده‌ام و نقدهای اساسی بر این دین نوشته‌ام، دینی که با حمله به سایرین همه را در بر صندلی متهم و محکوم نشانده و با همین شگرد نیز توانسته بر بیشترین ثروت غرب و جهان چنگ‌ بیندازد.

اما من ناحق بودن این تفکرات را نشان داده‌ام و حتی در مقاله “تقدیس جنایت از خود جنابت بدتر است” نقدی جدی براین کتاب (عهد عتیق) مملو از جنایت نوشته‌ام و تقدیس این جنایات را محکوم کرده ام. و چون این مردمان ابدا هیچ جایی برای دفاع از آن نظرات و آن کتاب ندارند بارها من را به مرگ تهدید کرده‌اند، دستم را شکستند و از هیچ تهمت بی‌شرمانه ابا نداشته‌اند، ضعف یعنی همین.

۲۶ دسامبر ۲۰۲۳

تهران

USAIran