بزرگترین دشمن

بزرگترین دشمنی که (مخصوصا در سیاست) باعث نابودی میگردد: دشمنی کور، انعطاف و آشتی ناپذیر می‌باشد.

USAIran