نامه به دادگاه عالي اداری سوئد به همراه ترجمه سوئدی و انگليسي