پایان یک شروع بی سرانجام!

پایان داستان رضا پهلوی با سفری اینچنین که حتی از جانب اسرایل نیز در آنجا تحقیر شد، رقم خورد.

مردمان زیادی در ایران از عملکرد حاکمیت ناراضی هستند اما در تمام وقایع و اعتراضات پیش آمده هرگاه رد پایی از غرب و مخصوصا اسراییل دیده شد، مردم دیگر حرکتی نکردند.

غرب در جریانات اخیر نشان داد که گرفتار تضادهای داخلی بسیار حاد است و نه تنها نتوانستند همگی روی یک کاندید موافقت بکنند بلکه هیچ‌کدام از آنها نیز نتوانست حتی یک مهره سیاسی حتی ضعیف و یا کمی با ارزش را علم بکند؛ تنها رضا پهلوی سیاسی بود که اکنون نه تنها او را سوختند بلکه برخلاف عرف سیاسی که هیچ برگ سوخته ای را به سطل زباله نمی‌اندازند و احتیاط به خرج داده آنرا برای روزی نگه می‌دارند، اما اینبار رضا پهلوی را کاملا به دور انداختند و نابودش کردند. او دیگر هیچ شانسی در ایران ندارد.

در مجموع با تمام سختی های اقتصادی اما مردمی با تاریخی چندهزار ساله و سابقه آنچنانی، سلطه و استعمار را نمی‌پذیرند.

اکنون که جهان شرق نیز سربرآورده و در مقابل سیستم استعماری غرب ایستاده است بیشترین مردمان در هر کشوری خواستار استقلال سیاسی – اقتصادی هستند؛ اینکار زمان می‌برد اما به بار خواهد نشست.

۱۹ آپریل ۲۰۲۳

۳۰ فروردین ۱۴۰۲

اپسالا – سوید

م. حسن بایگان

USAIran