آذربایگان یا آذربایجان!

عقل که نباشد جان در عذاب است.

آذربایگان این منطقه تاریخی که در تمام تواریخ و کتب جغرافیایی از چندین قرن پیش آمده، کوهستانی می‌باشد و همین است که در ایران است.

آن کشور نامش باکو، شیروان و آران بوده است.

در زمان لنین برای ایجاد همین اختلافات که شاهد هستیم نامش را عوض کردند و آذربایجان نامیدند.

آران به معنی زمین مسطح است زیرا آن کشور مسطح و در محاصره کوهها است، که از جمله آذربایگان واقعی که همین است که جزو ایران می‌باشد و کوهستانی است.

پرفسور عنایت الله رضا کتابی مفصل با مستندات کافی تاریخی – جغرافیایی در باره آران نوشته و من هم یک مطلب کوتاه تکمیلی بر آن نوشتم که در سایتم هست.

حال اگر مردم عادی این موضوع را نمی‌دانند یک‌ نکته است، ولی دولت‌ها باید بدانند و این اطلاعات را به مردم بدهند؛ وگرنه این دولت ها یا احمق هستند یا دروغگوی تمام عیار و خواستار ادامه بحران.

نکته:

نام آذربایجان عربی شده آذربایگان است. چند بار برای فرهنگستان و دولتیان نوشتم:

برای حل این داستان با کمترین هزینه، کافی است از نام پارسی “آذربایگان” در ایران استفاده شود و آن طرف/کشور همچنان از نام بی معنی آذربایجان استفاده بکند.

آذربایگان معنی دارد و داستان نام گذاری آن در تواریخ آمده است. اما آذربایجان معنی ندارد.

۲۳ نوامبر ۲۰۲۲

۲ آذر ۱۴۰۱

سلجوق – ترکیه

USAIran