آمريکا جنگ را در برابر صلح به هند پيشنهاد ميکند

آمریکا جنگ را در برابر صلح به هند پیشنهاد کرد.

در حالیکه مقدمات احداث خط لوله گاز ایران از مسیر پاکستان به  هند در حال اجرا است، آمریکا پیشنهادهائی را بمنظور متوقف کردن این طرح به هند داده است که از جمله فروش سلاح های پیشرفته و هواپیماهای نظامی اف 16 است.

توافقهای اولیه اجرای خط لوله گاز که پس از مشاجرات و تلاشهای بسیار صورت گرفته  پیام آور صلح و دوستی میان کشورها و ملتهای منطقه است. در مقابل آن  خرید هواپیماهای جدید و پیشرفته  جنگی پیام آور جنگ وکشتار بوده، نشانگر آنستکه آمریکا در پی به آشوب کشاندن منطقه میباشد.

 تفسیر بیشتر با خواننده.

حال جای سئوال اینجاستکه: چرا کشورهای جهان و بویژه ایران قطعنامه ای را در خصوص نقض حقوق بشر که توسط آمریکا در آن کشور و در سایر کشورهای جهان صورت میگیرد به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل ارائه نمیدهند و در این رابطه خاص، چنین سیاست جنگ طلبانه ای را که باعث کشتار مردم و پایمال شدن حقوق انسانها میشود محکوم نمیکنند.

چرا کشورهای جهان همانند آمریکا در گزارش سالیانه ای بوضعیت حقوق بشر در جهان نپرداخته آمریکا، اسرائیل و سایر کشورهای اروپائی ووو را که حقوق بشر و حتی حقوق شهروندان خودشان را پایمال میکنند محکوم نمیکنند.

باید در حد توان از همان ابزارهای سیاسی که آمریکا و اسرائیل برعلیه کشورهای فقیر و یا ضعیف استفاده میکنند سود برد و همان ها را برعلیه اشان بکار گرفت.

                                                                         حسن بایگان- اپسالا- سوئد

                                                                         اسفند 1383  مارچ 2005

hassan@baygan.net

USAIran