آينده جهان با سلطه شرق بر غرب! و باز پس گیری طلاها از آمریکا به جای کاغذها (دلارها)!

به زودی و پس از قدرت گیری شرق، باید مطابق قرارداد از آمریکا در برابر هر ۳۵ دلار یک اونس طلا درخواست کرد.

کشورهای دیگر مانند اروپایی و … نیز می‌توانند دلارهایشان را به آمریکا بازگردانده و همین خواسته را مطرح کنند.

تصور کنیم در کشوری ۳۵ میلیارد دلار ذخیره شده آنگاه مطابق قرار داد رسمی بین‌المللی، آمریکا باید یک میلیارد اونس طلا به او بدهد. رقم عجیبی است (حدود سی صد میلیون کیلو طلا) و آمریکا (و همه جهان) اینهمه طلا ندارد. حال اگر همه کشورها در مقابل دلارهای کاغذی و مطابق سند نوشته شده، دلار بخواهند؛ آنگاه شاید همه آمریکا را باید به سایر کشورها بدهند.

نکته همین جاست:

یعنی آمريکا اینهمه ثروت به دست آورده که همه آن برمبنای فریب و زور بوده است.

در قراردادی بین‌المللی که یک طرف (امریکا) در برابر همه جهان متعهد شده که در صورت پذیرش دلار به عنوان ارز واسط جهانی هرگاه آنها دلار را بیاورند در برابر ۳۵ دلار یک اونس طلا می‌گیرند او قانونا حق نداشته یک طرفه آن را منحل بکند. و خروج یک طرفه حقی برای او ایجاد نمی‌کند بلکه بیشتر او را محکوم می‌کند و جرم او را تشدید می‌کند. اگر آمریکا در همان زمان با سایرین به نوعی توافق جدید می‌رسید موضوع دیگرگونه می‌شد؛ ولی با زور گویی و بی احترامی به همه جهانیان و قوانین بین‌المللی دیگر هیچ جای عذر خواهی و … برای او باقی نمانده است. پس هرگاه شرق توانست از جنبه نظامی و اقتصادی سلطه کامل خود بر غرب و امریکا را اثبات کند آنگاه کاملا محق است خواستار اجرای آن قرارداد بین‌المللی شده همه کاغذها را به آمریکا بدهد و طلا دریافت بکند.

هنوز آن قرار داد پابرجاست ولی تا آمریکا با قدرت همین دلار کاغذی و نیروی نظامی (که توسط همین قدرت کاغذ -دلار-، به دست آورده) بر جهان زور گویی می‌کند، چنین مطالبه بر حقی مطرح نمی‌شود، اما زمانیکه این قدرت دیگر کارآیی نداشت همه حق دارند حق خود را بخواهند.

این مقدار طلا یا معادل آنرا ابتدا باید بانک‌هایی بپردازند که دلار چاپ کردند و نام‌شان روی دلارها چاپ شده است، و اگر کفایت نکرد آنگاه از منابع دولت آمریکا پرداخت شود و اگر باز هم جوابگو نبود باید از زمین‌های خود (آمریکا) به سایر کشورها بدهند و …

پرونده و بحث باز است و کشورها باید در نظر داشته باشند که پیروزی شرق بر غرب باید پایه گزار سیستمی جدید در جهان باشد. صحبت از سیستم کردم یعنی باید از یک فلسفه دقیق، منطقی، انسانی و انعطاف پذیر که هر زمان خود را با شرایط جدید انطباق بدهد، پیروی بکنند؛ و آن فلسفه‌ای است که من ارائه کرده‌ام.

۹ مای ۲۰۲۴

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

اپسالا – سوید

فیلسوف صاحب مکتب

م. ح. بایگان

USAIran