آیا اسرایل در پی تجزیه ایران است؟

اسرایل در تمام کشورها از نیروهایی با ظاهر فریبنده برای دخالت جدی در امور داخلی آنها تا حد سرنگونی حکومت ها حرکت می‌کند.

کتاب ضمیمه (دیپلماسی های پنهان اسرایل) تنها بخش کوچکی از این اعمال اسرایل را نشان می‌دهد.

کتاب توسط تعدادی اساتید دانشگاههای اسرایل و غرب نوشته شده است.

دانستن این امور از پایه های ابتدایی دانش امور سیاسی می‌باشد.

باید مطمین باشید که اسرایل مترصد تجزیه ایران است.

کسیکه این نکته را نمی‌داند هیچ اطلاعی از وضعیت جهان ندارد.

آنکه می‌داند ولی سعی در مخفی کردنش دارد همان نیروهای اسرایل هستند که در این کتاب به آنها و روشهایشان با ذکر مثال هایی از کشورهای مختلف پرداخته شده است.

۶ فوریه ۲۰۲۳

۱۷ بهمن ۱۴۰۱

تهران

USAIran