آیا جن و بسم الله آشتی کرده اند؟

کاپیتالیسم و دمکراسی همانند جن و بسم الله هستند.
پس چگونه است که غرب کاپیتالیسم می‌گوید دمکراسی است و مردمانی ساده لوح فریب خورده این حرف را باور می‌کنند و…
۹ اکتبر ۲۰۲۲
۱۷ مهر ۱۴۰۱
ایروان – ارمنستان
حسن بایگان

USAIran