آیا زندگی در یک کشور به معنای شناخت واقعی آن کشور است؟

آنانی که در غرب اقامت دارند اگر واقعا زندگی می‌کردند باید به عنوان جزیی از زندگی (آنهم آزاد و انسانی و نه برده فیزیکی و فکری) می‌دانستند که غرب کاملا مذهبی است و تمام قدرت حاکمیت کشورهای غربی در دست مذهبیون است. به غیر از یکی دو حزب بسیار ضعیف و تاثیر ناگذار تمام احزاب بزرگ در دست سرمایه داران بزرگ و مذهبی می‌باشد.

و از طرفی بر مبنای کلام صریح مسیح در اناجیل متی و مرقس رهبران سیاسی/مذهبی غرب پذیرفته‌اند که سگان (حیوانات کثیف و نحس بر مبنای یهودیت و مسیحیت) هستند و از دستورات ارباب (یهودیان صهیونیست) سرپیچی نمی‌کنند.

نتیجه:

کشورهای غربی مستعمراتی بیش نیستند و در هیچ مستعمره‌ای، ازادی، دمکراسی، حقوق بشر … وجود ندارد.

۲۸ ژانویه ۲۰۲۴

۸ بهمن ۱۴۰۲

ماتما – تانزانیا

م. حسن بایگان

USAIran