آیا غرب دمکراسی است؟

حاکمیت های فرامافیایی غرب ابدا ارتباطی با دمکراسی، آزادی، حقوق بشر و … ندارند. آنانی که این نکات ابتدایی یا ترم های اساسی سیاسی را نمی‌دانند و فریاد آزادی، حقوق بشر، دمکراسی و … سرمی‌دهند برای هر کشوری خطرناک هستند و خلاف آنچه را می‌گویند به آن کشور می‌دهند.

۲۵ نوامبر ۲۰۲۲

سلجوق – ترکیه

USAIran