اسرایل تروریست نیست، نه نه نه تروریست نیست!

زیرا حرکت تروریستی می‌تواند بار سیاسی داشته باشد. می‌تواند عکس العمل کوچک نظامی از طرف مردمانی باشد که توسط نیرویی قوی مورد هجوم و کشتار قرار گرفته.

اسرایل اپارتاید نیست!

زیرا اپارتاید مردمان را بر مبنای رنگ (سیاه) نگاه و ارزش گذاری می‌کند.

اسرایل حقیرترین و عقب افتاده ترین “سکت خاص مذهبی” است که صد پله بدتر از اپارتاید است.

– اسرایل قاتل، جنایتکار، آدم‌کش است.

– اسرایل حاصل یک تفکر و خواست ضد بشری است.

ترم های سیاسی را اشتباه به کار نبریم!

۱۴ فوریه ۲۰۲۴

۲۵ بهمن ۱۴۰۲

آروشا – تانزانیا

فیلسوف صاحب مکتب

م. حسن بایگان

USAIran