ایجاد اسرایل جدید در اکراین!

به نظر می‌رسد دنباله سیاست خیانت آمیز زلنسکی به اکراین چنین باشد:

با ادامه جنگ و فرار مردم و مخصوصا کشته شدن جوانان (کسانیکه می‌توانند اعتراضات تند بکنند)، به زودی اکراین را تجزیه کنند. قسمت وسیعی از زمین‌های آنجا توسط بانک‌های یهودیان صهیونیست خریداری شده و خواهد شد، سپس آنها را به یهودیان صهیونیست می‌دهند و از آنجا اسرایل دیگری می‌سازند. همانند آنچه در فلسطین کردند.

طرح ایجاد اسرایل در اکراین از چند سال پیش با آوردن زلنسکی پیگیری می‌شد ولی شاید اکنون جغرافیای آن تغییر کرده باشد.

۲۵ آپریل ۲۰۲۴

۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

اپسالا – سوید

فیلسوف صاحب مکتب

م. ح. بایگان

USAIran