بمب گذاری در مرکز توریستی استانبول

بمب گذاری ها در ترکیه و تغییرات ریشه ای در سیاست سوید.
چنانچه سلسله بمب گذاری ها در ترکیه باعث تحویل اعضا پ ک ک به ترکیه شود (که شواهد آنرا نشان میدهد)، این نشانگر یک سری تغییرات اساسی در سوید به واسطه پیوستن به ناتو است که از جمله باید منتظر تحویل بعضی دیگر مردمان به آمریکا (بخوان اسرایل) و حتی اخراج مهاجران و … باشیم.

پیشتر نوشتم:
هرگاه جناح راست سرمایه داری بخواهد در سوید انتخابات را ببرد و دولت را در دست بگیرد اینکار برای آنها بسیار ساده است. آنها حمالی را بر گردن سوسیال دموکرات‌ها و چپ ها می‌گذارند/گذاشتند، اما زمانیکه باید یک سری تغییرات ریشه ای صورت بگیرد به راحتی جو را عوض می‌کنند (رسانه ها مال آنهاست) و در رای گیری های کاذب و نمایشی انتخاباتی سوید، دولت را به دست می‌گیرند.
باید منتظر تغییرات ریشه ای در سوید بود. این تغییرات به معنی تغییرات اساسی در غرب نیز به حساب می‌آید.
۱۶ نوامبر ۲۰۲۲
۲۵ آبان ۱۴۰۱
سامسون – ترکیه

USAIran