تقدیس جنایت از خود جنایت بدتر است!

جنایات غرب مسیحی و یهودیان بر مبنای کتابهای عهد عتیق و عهد جدید است که مملو از جنایات و تحقیر انسانهاست.

۱۹ فوریه ۲۰۲۴

۳۰ بهمن ۱۴۰۲

موشی – تانزانیا

فیلسوف صاحب مکتب

م. حسن بایگان

USAIran