جایگاه ختنه در قرآن و سنت محمد

جایگاه ختنه در قرآن و سنت محمد 
در قرآن آیه ای که مستقیم دستور ختنه باشد نیامده بلکه بعنوان سنت ابراهیم آمده است. در نتیجه حنفیان و مالکیان که اکثریت اهل سنت هستند ختنه را الزامی نمیدانند. 
باید توجه کرد که در هیچ جایی که منبعی مستند و موثق باشد اشاره ای به ختنه شدن محمد پیامبر مسلمانان نشده است و قاعده نیز چنین بوده که اگر محمد ختنه شده بود و یا به آن اعتقاد داشت انرا بعنوان دستور در قرآن می آورد.
در هیچ منبع معتبری هم اشاره به ختنه شده بودن چهار خلیفه اول یا راشدین و حتی فرزندان آنها و از جمله حسن و حسین نشده است.
ظاهرا این رسم یهودیان (که آنها از مصریان گرفته اند) بعدها در میان بعضی فرق اسلامی وارد شد و احتمالا آنهم جزیی از شریعت است که برای مشخص شدن بعضی مردمان از یکدیگر به اجرا گذاشتند.

نتیجه: 
چون ختنه در قرآن نیامده و محمد نیز آنرا انجام نداده تا بعنوان سنت اجرابشود پس ختنه نکردن می بایست بعنوان سنت محمد اجرا شود و ختنه کردن خلاف سنت است و آنچه خلاف سنت می باشد شرک یا …است.

حسن بایگان
۳ مارس ۲۰۲۰
اپسالا – سوئد

USAIran