جلسه با وزير دفاع سوئد


جلسه با وزیر دفاع سوئد

امروز( چهار شنبه 3 سپتامبر 2014) قرار بود ساعت 9 صبح با وزیر دفاع سوئد جلسه ای داشته باشیم.

به دوستان ( همگی از کشورهای مختلف و غیر ایرانی بودند) گفتم می دانید که من در این چنین جلسات (به دلائل مشخص که ذکر آنها در اینجا وقت گیر است) شرکت نمی کنم و حاضر نیستم با چنین افرادی  سر یک میز بنشینم ولی اینبار بخاطر کمک به شما می آیم.

وزیر، صبح امروزبه دلیل  تصمیم گیری برای یک مسئله اضطراری ( ظاهرا اکراین و جلسه با سران اروپا) نتوانست بیاید ولی دست راست خود را فرستاد.

پس از مقداری صحبت توسط دوستان  و اشاره به وقایع منطقه نوبت بمن رسید.

ابتدا چنین شروع کردم:

من ایرانی هستم و اپوزیسیون دولت ایران، ولی با توجه به وقایعی که در منطقه می گذرد می بینم که تنها آلترناتیو برای حفظ استقلال ایران و دور نگهداشتن ایران از جنگ هائی که در همسایگی ما میگذرد همین رژیم بهترین است.

جالب اینکه دیدم آنها نه از روی تمسخر بلکه از روی تائید واقعی سرشان را تکان دادند.

در ادامه گفتم:

حالا می خواهم به مسائل فلسطین به پردازم:

اگر نوار غزه جزئی از اسرائیل است پس اسرائیل دارد شهروندان خود را می کشد که این با دمکراسی مغایرت دارد.

اگر نوار غزه کشور دیگری است چرا شما در برابر این جنایات ساکت هستید ولی برای اکراین  سر و سینه می زنید ( اکراین پایتخت اولیه روسیه و پایه گذار کشور روسیه بود). ولی آمریکا از چند هزار کیلومتر آنطرف تر و بدون داشتن هیچ رابطه تاریخی، فرهنگی و… در امور آنها مداخله منفی و غیر سازنده می کند.

شما در شناخت مردم و تاریخ منطقه خاورمیانه و در نتیجه، تصمیم گیری از اساس به کج راه رفته اید.

یهودیان اولیه عرب بودند و همه این را می دانند و می توانید از همین دوستان عرب حاضردر جلسه بپرسید که تاریخشان با آنها یکی است، پس از ابراهیم آنها به دو دسته شدند. دوستان با سر حرف من را تائید کردند که برای نمایندگان دولت سوئد تازگی داشت.

عرب نیز معنای قومی و نژادی ندارد بلکه عرب یعنی بیابانگرد یا بدوی.  اما یهودیان کنونی، ابدا ً ارتباطی با آن یهودیان اولیه ندارند.

اگر آنها در آن زمان یهودی نژادی بودند اکنون اینها یهودی مذهبی هستند یعنی دین اشان یهودی است.

از همه بدتر اینکه اینها افرادی را در کشورهای مختلف ( مثلا روسیه  با چشمان آبی) پیدا می کنند و بعد از اینکه این شخص دین یهود را پذیرفت او را به فلسطین می فرستند و خانه فلسطینیان را خراب می کنند و برای اینها به عنوان  یهودی خانه می سازند.

من اسرائیل را کشوری آپارتاید نمی شناسم زیرا آپارتاید به رنگ نگاه می کند؛ اسرائیل یک کشور سکتاریستی است که به دین افراد نگاه می کند و می خواهد هر کسی غیر یهودی است را از آن کشور بیرون بکند و به جای آنها یهودی ( دینی و نه  نژادی) وارد بکند.

رفتار و روش اسرائیل همان است که اخیرا ً داعش شروع کرده است؛ یعنی داعش دنباله رو اسرائیل است. اگر شما عمل اسرائیل را تائید می کنید پس حق ندارید رفتار داعش را محکوم بکنید. اگر داعش را محکوم می کنید، اسرائیل را هم باید محکوم بکنید.

زیرا اسرائیل کشوری فقط برای یک دین (یهودی) است و غیر یهودیان را یا می کشد و یا مجبور به فرار می کند.

از طرفی فلسطینیان، یونانی بودند اما اگر در غرب گفته شود که عرب ها (یهودیان) دارند یونانیان (فلسطینیان) را می کشند آنگاه افکار عمومی اروپا عکس العمل نشان می دهد زیرا آنها خود را وارث تمدن یونان می دانند و با عرب جماعت مخالف هستند.

یکی از مشکلات شما ( در کلیت غرب) اینجاست که دروسی که در باره تاریخ و دین و… منطقه در دانشگاههای شما تدریس می شود کاملا ً غلط و بی ارزش و البته جهت دار و در جهت شستشوی مغزی شماست.

اشاره دیگر این بود:

هر شهری مرکزی دارد مثلا همین شهر ما شاید دو سه قرن پیش مرکزش یک میدان کوچک بود ولی همواره شهر در حول آن گسترش یافت و حالا بزرگ شده است.

دنیا نیز اینچنین است، مرکز و قلب و روح دنیا خاورمیانه است.

هرچند کشوری مانند آمریکا قوی و ثروتمند پیدا شده ولی هنوز کمترین اتفاق در خاورمیانه برای همه دنیا مهم است. آمریکا کشوری جانبی است همانند پولداران که خانه هایشان خارج از شهر است ولی وابسته به مرکز شهر هستند.

ادیان یهودی، مسیحی و اسلام که بیشترین کشورهای دنیا را در بر گرفته  اند از این منطقه در آمدند و در نتیجه بر اهمیت آن می افزایند.

پس از صحبت های من نمایندگان دولت صراحتا گفتند که دانش آنها در خصوص منطقه و تاریخ منطقه واقعا ً ناقص است.

در زمانی که صحبت می کردم می دیدم که همه با تمام وجود گوش می دهند مخصوصا ً یکی از آقایان با چشمان و دهان باز من را نگاه می کند و بعد از جلسه گفت: حرفهای تو واقعا ً فیلسوفانه و فلسفی بود، من تابحال چنین چیزهائی را  نشنیده بودم و نمی دانستم.

صحبت های من تلنگر تندی برای بیدار شدن احزاب دست راستی حاکم بر سوئد بود که از این بابت راضی هستم. حتی اگر یک نفر بطور واقعی بیدار شده باشد کاری مثبت است و شاید او چند نفر دیگر را هم بیدار بکند. حتی بسیاری از دوستان حاضر در جلسه هم با چنین مسائلی آشنا نبودند.

3 سپتامبر 2014   

12 شهریور 1393

اپسالا – سوئد

حسن بایگان

hassan@baygan.net

hassan@baygan.org

www.baygan.org

USAIran