حرکت‌های بدون رهبری توسط جورج سوروس رهبری می‌شود!

حرکت در جهت خواسته‌های اجتماعی و یا صنفی می‌تواند رهبری قوی و متشکل نداشته باشد. البته رهبری دارد ولی ضعیف و برای کوتاه مدت تا رسیدن به اهداف خاص مشخص.
اما حرکت سیاسی که به مبارزه جدی با حاکمیت می‌پردازد، ابدا بدون رهبری نیست، اگر در چنین موردی در کشوری رهبری سیاسی داخلی و ملی دیده نشد پس در پشت پرده رهبری با “جورج سوروس” است.
۱۹ اکتبر ۲۰۲۲
۲۷ مهر ۱۴۰۱

USAIran