حمایت اساتید دانشگاه‌های آمریکا از دانشجویان معترض!

اساتید دانشگاههای آمریکا از اعتراض دانشجویان به جنایات اسرایل حمایت کردند. پلیس به دانشجویان حمله کرد و تک تیراندازان بالای بام ها و … اگر کمی گسترش پیدا کند حاکمیت وابسته به سرمایه داران و صهیونیست‌های آمریکا هر جنایتی خواهند کرد. همانگونه که تاکنون حامی لجستیکی، مالی و نظامی حاکمیت جنایتکار اسرایل بودند.

۲۶ آپریل ۲۰۲۴

۷ اردیبهشت ۱۴۰۳

اپسالا – سوید

فیلسوف صاحب مکتب

م. ح. بایگان

USAIran