دانش سیاسی و قضاوت سیاسی!

الف:
اساس دانش سیاسی عموم مردم جهان بر چیست؟
– آیا بر دانش آکادمیک است؟
– آیا پیگیر مسایل بین المللی هستند تا بدانند تاثیر فلان حرکت یا … در فلان نقطه جهان بر کشور آنها چیست؟
– آیا پیگیر مطالعه تحلیل های تیوریسین ها و تحلیل گران بین المللی هستند؟
– آیا پیگیر وضعیت قدرت در جهان هستند تا بدانند قدرتمندان و تصمیم گیرندگان اصلی/واقعی که روسای دولت ها را برای خدمت به منافع اشان تعیین می کنند در جهان و در هر کشور و مخصوصا کشورهای قدرتمند جهان کیستند؟
– و …
ب:
توجه مردم جهان و از جمله ایران به موارد زیر چگونه است؟
۱- رسانه های غربی (آمریکا، اروپا، اسراییل …) و حامیان غرب (عربستان، امارات …).
۲- رسانه های کشور خود/ایران و حامیانش؟
۳- رسانه های شرق (چین، روسیه و…) و طرفدارانشان؟
۴- آیا کشور/کشورهایی آزاد با رسانه های مستقل, آزاد و بیطرف وجود دارند؟ اگر هست، آیا مردم آنها را می شناسند و به آنها مراجعه می کنند.
– عموم مردم تا چه حد همه ۴ گروه رسانه ها را پیگیری می کنند؟
– مردم کدام یک را بیشتر و کدام را کمتر مورد توجه قرار میدهند؟
– اگر کسانی فقط به یکی از آنها توجه و طرف مقابل را تحریم کرده و از صحبت های آنها اطلاعی ندارند (که به قول معروف تنها به قاضی رفتن است) تا چه حد قضاوت اشان درست است؟
آیا آنانی که نگاه همه جانبه ندارند بازیچه دست قدرتمندان کشورها قرار نمی گیرند؟

حسن بایگان

USAIran