در ایران انقلاب نشد!

آن مردمی که هنوز به سادگی فریب می‌خورند و فکر می‌کنند چند دهه پیش انقلاب کردند!

آن مردمی که هنوز دلیل شاه شدن خاندانی که بعد به آنها لقب یا نام فامیلی پهلوی را دادند و عملکردهای وابسته و غلط آنها را نمی‌دانند!

آن مردمی که نمی‌دانند سیاست‌ها و دیکتاتوری فردی محمد رضا شاه، شاه و شاهنشاهی را در ایران بر باد داد!

آن مردم ساده لوح که با چند عکس از مناطق و‌ جوامع بسیار اندک و خاص زمان حکومت پهلوی فریب می‌خورند و فکر می‌کنند همه کشور اینچنین بوده!

آنها نمی‌دانند که بازیچه دست هر کشور و نیرویی شده و می‌شوند و از بزرگترین خطرات برای کشور هستند!.

۱ ژوین ۲۰۲۳

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

اپسالا – سوید

م. حسن بایگان

USAIran