دمکراسی نه دروغ؟

در کشورهایی که اکثریت مردمان تظاهرات می‌کنند و خواستار توقف کشتار انسان‌ها می‌شوند ولی آن تعداد اندک سرمایه دارانی که حاکمیت را در اختیار دارند راه مخالف می‌روند؛ دموکراسی خواندن آن کشور یعنی شستشوی مغزی شدن، نداشتن عقل و مخصوصا نداشتن عقل سیاسی.

۱۰ مای ۲۰۲۴

۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

اپسالا – سوید

فیلسوف صاحب مکتب

م. ح. بایگان

USAIran