سوید به ناتو‌ خوش آمد می‌گوید!

فقر، فروش مواد مخدر و جنایات خیابانی و در نتیجه ترس، سوید را فرا گرفته است.

ورود به پیمانی نظامی مانند ناتو که بدنام‌ترین های تاریخ است نیازمند افرادی زیر خط فقر دارد تا برای نان دست به هرکاری بزنند. بهمین دلیل است که آمریکا با اینهمه ثروت در صد بسیار بالایی بیکار، معتاد و باندهای جنایتکار دارد. باندهایی که بزرگترین هایش متعلق به سرمایه‌داران بزرگ است که اخیرا حتی این نکته را با فیلم‌های اکشن نشان می‌دهند بدون اینکه صدر گروه یا همان امثال خاندان های ثروتمند حاکم مشخص بشوند.

سوید اکنون در ابتدای ورود است و دارد خود را با ناتو و قوانین آن یعنی افراد زیر خط فقر و آزاد گذاشتن بعضی گروه‌های جنایتکار هماهنگ می‌کند.

۱۵ سپتامبر ۲۰۲۳

۲۳ شهریور ۱۴۰۲

اپسالا – سوید

م. حسن بایگان

USAIran