عقل و حرف‌های مضر!

بعضی نوشته‌ها مثل آدامس است، هرچه می‌خوانی چیزی وارد مغز نمی‌شود، فقط مشغولی و عمر خود را برباد می‌دهی!

بعضی نوشته‌ها مثل پفک است، مقدار زیادی می‌خوری ولی چیزی راضی/سیر کنند ندارند، فقط سرگرم/مشغولی و از حدی بیشتر ناراحتی ایجاد می‌کنند!

بعضی نوشته‌ها را می‌خوانی بدون اینکه متوجه باشی داری شستشوی مغزی می‌شوی!

بعضی حرف‌ها/نوشته‌ها مفت هم‌ گران هستند!

بعضی نوشته‌ها، زهری است که وارد مغز می‌شوند!

۱ سپتامبر ۲۰۲۰

اپسالا – سوید

م. حسن بایگان

USAIran