فاصله میان عقل و بی عقلی چقدر است؟

هر انسانی در موارد گوناگون دارای عقل و مواردی گرفتار بی عقلی است.

اما بعضی موارد می‌تواند نشانه روشن‌تری از عقل و بی‌عقلی باشد.

در این زمانه که بشر به اندازه‌ای از علوم و شناخت جهان دست یافته که گستردگی عالم و دانش بسیار بسیار اندک بشر از هستی را نشان می‌دهد؛ اعتقاد به ادیان و توجیهات عقب افتاده آن نشان از بی عقلی یا همان عقب ماندگی عقلی است.

۱۵ مای ۲۰۲۳

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

اپسالا – سوید

م. حسن بایگان

USAIran