فریب مردمان با شعار

مردمان را با شعارهای ساده فریب دادن کاری عادی در سیاست است.

در سوید نیز از همین روش استفاده کرده مردم را فریب دادند که نخست وزیر زن، نشان از تساوی است در حالیکه در پشت پرده مسایل دیگری در جریان بود. قرار بود سوید را دگرگون بکنند و او را زیر کلید مستقیم امریکا و‌ اسراییل بیاورند. شاید در این درگیری در رهبری حزب سوسیال دمکرات که در اختیار کلیسیای سوید است هیچ مردی حاضر نمی‌شد اینچنین برده باشد. تازمانیکه اخبار بیرون بیاید باید همین حدس را پذیرفت.

افکار و‌ روش این خانم و جناح او کاملا ضد انسان و انسانیت در سوید ‌و جهان است.

دو سه سال پیش با مرگ رهبر فکری سوسیال دمکرات‌ها که رییس اقتصادی-سیاسی کلیساهای سوید بود نوشتم: با مرگ آخرین سوسیالیست سویدی، سوسیالیسم در سوید مرد. البته بعضی سویدی ها زمینه مرگ ‌سوسیالیسم را به سالها پیش ارجاع می‌دهند که با مرگ این شخص به سرانجام رسید. توجه شود که در مراسم تدفین این شخص اسقف اعظم پیشین سوید آمد ولی همه آنها متعجب بودند که اسقف کنونی که زن بود چرا نیامده است؟!

اما ایا ممکن است این آخرین سوسیالیست توسط دست‌هایی پشت پرده بیمار و به مرگ کشیده شد، آنچنانکه غرب در خصوص مرگ بعضی مخالفین در روسیه می‌گوید. در این سیاست بازیهای کثیف همه چیز امکان دارد.

تکمله:

شکایت نامه ای با اشاره به انجیل نوشتم، انجا که از زبان عیسی مسیح می‌نویسد فقط یهودیان آدم هستند و بقیه سگ (کثیف یا نجس و غیر انسان) هستند که باید ته مانده یهودیان را بخورند. یک زن از کشیشان کلیسیای سوید در پاسخ رسمی به من نوشت که قبول دارد سگ است و در ادامه پیگیری من یک زن دیگر کشیش در مقام سکرتر کلیسیا نوشت: هرچه در انجیل آمده را قبول دارد.

متن شکایت من به پلیس سوید، نامه سرگشاده ام و اسکرین شات از چات با کلیسیا در سایتم هست.

۲۹ آگوست ۲۰۲۲

۷ شهریور ۱۴۰۱

USAIran